Dưới đây là một phần bức thư thứ 2 mà Isaac Newton đã gởi cho Leibniz vào 1677. Trong đó có một đoạn
6accdae13eff7i319n4o4qrr4s8t12ux
Thật ra, Leibniz đã hỏi ông về phương pháp chuỗi vô hạn (method of infinite series) và đã được ông gợi mở về phương pháp tính của mình (sau này là calculus). Tuy nhiên ông không trả lời trực tiếp mà lại dùng một trò chơi chữ. Hệ quả là có đoạn khó hiểu như ở trên.
Đoạn chơi chữ này là "anagram", tức số chữ cái vẫn không đổi, chỉ là chúng hoán đổi vị trí cho nhau. Sau này nó được mang tên "The Fundamental Anagram of Calculus"
Sau khi giải nó, ta có được định nghĩa về phương pháp của Newton như sau.
Data aequatione quotcunque fluentes quantitates involvente, fluxiones invenire; et vice versa.
Câu này có nghĩa tương đối nói về mối quan hệ giữa phép tính vi phân và tích phân (Fundamental theorem of calculus).

Có thể bạn quan tâm?